Jakie są wymagania i procedury związane z małżeństwem z obywatelem polskim?

Jakie są wymagania i procedury związane z małżeństwem z obywatelem polskim?

Małżeństwo z obywatelem polskim – Wymagania i Procedury

Małżeństwo z obywatelem polskim, to temat, który jest wciąż zainteresowany przez wielu ludzi na całym świecie. Jeśli zamierzasz poślubić obywatela Polski i zamieszkać w kraju, musisz bezwzględnie zwrócić uwagę na określone wymagania i procedury. Aby pomóc Ci wyjaśnić wszystkie kwestie interpretacyjne, możesz poniżej znaleźć podsumowanie:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MAŁŻEŃSTWA Z OBYWATELAMI POLSKIMI

  • Obie strony muszą mieć ukończone 18 lat.
  • Mieć udowodnioną tożsamość potwierdzoną dowodem osobistym lub paszportem.
  • Uzyskać zgodę na małżeństwo z Urzędem Stanu Cywilnego w Polsce.
  • Znieść wszelkie zakazy tożsamości i nadal używać swojego poprzedniego nazwiska.
  • Uzyskać pozwolenie na pobyt w Polsce.

PROCEDURY MAŁŻEŃSTWA Z OBYWATELAMI POLSKIMI

Aby skutecznie wypełnić procedury związane z małżeństwem i zamieszkaniem w Polsce, wymagane jest prawidłowe wypełnienie następujących formalności:

Krok Wymagania Czas Trwania
1 Złóż wniosek o rejestrację małżeństwa w Polsce. 7-14 dni
2 Uzyskaj Pozwolenie na Pobyt Tymczasowy 6-9 miesięcy
3 Uzyskaj pozwolenie na pobyt stały 7-12 miesięcy

Wypełnienie procedur związanych z małżeństwem z obywatelem Polski może być czasochłonne i skomplikowane, jednak jeśli postępujesz zgodnie z wymogami prawa, masz duże szanse na sukces.

Mieszkanie w Polsce za związek małżeński z obywatelem

Jakie są wymagania i procedury?

Jeśli planujesz zamieszkać w Polsce za związek małżeński z obywatelem, musisz wziąć pod uwagę wszystkie prawa i wymagania. Proces nie jest łatwy, a bez uregulowań nie będziesz w stanie mieszkać w Polsce na stale. Przedstawiamy wszystkie rodzaje wymagań i procedur, które musisz spełnić, aby móc otrzymać pozwolenie na pobyt długoterminowy w Polsce.

Aby móc zamieszkać w Polsce, musisz wypełnić Papiery wizowe. Wniosek można przedłożyć w konsulacie RP w twoim kraju lub w polskim urzędzie imigracyjnym. Przy składaniu wniosku musisz pokazać wystarczające dowody związania z twoją narzeczoną lub narzeczonym. Możesz w nich zawrzeć pocztowy lub elektroniczny kontakt, wizyty wzajemne, dokumenty potwierdzające zgodność danych w komunikacji itp. Ważne jest, abyś posiadał odpowiednie dokumenty potwierdzające twoje małżeństwo z obywatelem polskim, takie jak:

Dokument Opis
Dowód małżeństwa Potwierdza małżeństwo i zarejestrowane małżeństwo.
Ustawa I. Potwierdza zawarcie małżeństwa między stronami i jest ważny przez trzy lata.
Dokument okazywania opiekunstwa Potwierdza, że twój małżonek jest Twoim opiekunem.

Aby otrzymać pozwolenie na pobyt długoterminowy lub stały w Polsce, musisz prowadzić odpowiednią procedurę. Procedura jest zarządzana przez Urząd Wojewódzki lub biuro ds. Cudzoziemców. Powinieneś najpierw rozpocząć procedurę od wniosku w Polsce. Po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku, należy dokończyć resztę procedury w siedzibie konsulatu lub ambasady RP w twoim kraju. Procedura ta obejmuje badania medyczne, gromadzenie dokumentów i wniosków, a także odwiedziny biura ds. Cudzoziemców, gdzie zostaną przeprowadzone niezbędne procedury.

Ślub i Świadectwo Małżeństwa – Proces i wymagania dotyczące małżeństwa z obywatelem polskim

Krok 1: Okazać dokumenty

Aby wziąć ślub z obywatelem polskim, zarówno partners musza dostarczyć nastepujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej lub ówczesnego odpowiednika, odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka (jeśli jest to konieczne) i kopia aktu urodzenia.

Krok 2: Poświadczenie Obywatelstwa

Obywatel polski musi dostarczyć certyfikat obywatelstwa polskiego, aby potwierdzić swój status obywatela. Wszystkie dokumenty muszą być autentyczne, zatwierdzone przez odpowiedni urząd lub ambasadę. W niektórych przypadkach może być wymagane wyjaśnienie okoliczności, dlaczego zainteresowana osoba ma tymczasowy lub nieważny paszport.

Krok 3: Utrwalenie wyników badań medycznych

Niezbędne jest ustalenie tożsamości i zdrowia obu partnerów. Wymaga to dostarczenia przez partners testu HIV, wyniku badań w kierunku chińskiego wyżynaczka oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających ich zdrowie psychiczne. W przypadku stwierdzenia, że jeden z partnerów nie ma odpowiednich środków lub doświadczenia, aby prowadzić życie małżeńskie, będzie wole w celu ustalenia identyfikacji zainteresowanego partnera i ustalenia, czy jego zdrowie psychiczne pozwoli na skuteczne funkcjonowanie małżeństwa.

Krok 4: Zapłata

Terminy opłacania opłaty za ślub moga się różnić w zależności od wydziału stanu cywilnego, w którym ma odbyć się ceremonia. Należy pamiętać, że muszą być one wniesione w ściśle określonym czasie, zgodnie z zaleceniami wydziału, w przeciwnym razie para może nie być dopuszczona do ceremonii.

Krok 5: Otrzymanie Świadectwa Małżeństwa

Po pomyślnym przejściu wszystkich wymienionych wyżej procedur pary mogą mieć pewność, że ich małżeństwo jest zarejestrowane prawnie i forma małżeństwa jest ważna względem wszystkich państw. Zgodnie z polskism przepisami, jeżeli mąż i żona chcą rozwieść się przed sądze, powinni przedstawić świadectwo małżeństwa jako dowód rzeczywistego zawarcia umowy.

Krok 6: Rejestracja

Po ceremonii małżeńskiej i otrzymaniu świadectwa małżeństwa obywatel polski i jego małżonek mają obowiązek zgłosić swoją poplaganą małżeńską sytuację do krajowego urzędu stanu cywilnego. Następnie, w zależności od okoliczności, proceduralne wymagania będą różnić się ze względu na prezentowane dokumenty.

Wymagania Dokumenty
Świadectwo ukończenia szkoły średniej Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub ówczesnego odpowiednika
Odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka Odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka (jeśli jest to konieczne)
Kopia aktu urodzenia Kopia aktu urodzenia
Certyfikat obywatelstwa Polski Certyfikat obywatelstwa Polski
Test HIV Test HIV
Test na chińskiego wyżynaczka Wynik badań w kierunku chińskiego wyżynaczka
Badania zdrowia psychicznego Dokumenty potwierdzajace ich zdrowie psychiczne
Świadectwo Małżeństwa Świadectwo Małżeństwa

Jeśli marzysz o zawieraniu małżeństwa z obywatelem polskim, kliknij w link, by poznać wszystkie formalności i wymagania z tym związane: https://kancelaria-migrant.pl/en/blog-and-tips/marriage-with-a-polish-citizen-a-civil-ceremony.html.