Jakie są zasady otrzymania zachowku w Polsce?

Jakie są zasady otrzymania zachowku w Polsce?

Jakie są zasady otrzymania zachowku w Polsce?

Zachowek – podstawowe informacje

Zasady otrzymania zachowku w Polsce są uregulowane przepisami Kodeksu cywilnego. Zachowek to część majątku, która przysługuje spadkobiercy ustawowemu, nawet jeśli został on pominięty w testamencie przez spadkodawcę. Zachowek można otrzymać w przypadku, gdy spadkodawca pozostawił potomków, czyli dzieci, wnuki lub prawnuki, a także w przypadku istnienia małżonka. Wielkość zachowku jest ustalana na podstawie wartości majątku dziedziczonego przez nich na dzień śmierci spadkodawcy.

Zachowek dla dzieci

Dzieci mają prawo do zachowku w wysokości połowy wartości ich udziału spadkowego. Jeśli zatem spadkodawca miał dwoje dzieci, to każde z nich otrzymać może 1/4 jego majątku. W przypadku, gdy spadkodawca miał więcej niż dwoje dzieci, wartość zagwarantowanego im zachowku będzie odpowiednio mniejsza, ale zawsze będzie wynosiła co najmniej 1/2 wartości ich udziału spadkowego.

Zachowek dla małżonka

Małżonek pozostawiony na rzeczach oznaczonych w testamencie jako uniwersalny sukcesor lub spadkobierca nie dziedziczy zachowku. W przypadku, gdy małżonek dostanie w testamencie dobra nieruchome, należy mu się zachowek w wysokości 1/4 wartości tych dóbr. Natomiast jeśli otrzymuje dobra ruchome, zachowek wynosi 1/2 wartości tych dóbr.

Zachowek dla innych spadkobierców ustawowych

Ponadto, zachowek przysługuje także wnukom, prawnukom i przodka spadkodawcy, jeśli ich rodzic, który był dzieckiem spadkodawcy, zmarł przed nim. W tym przypadku wartość zachowku jest ustalana na podstawie wartości udziału spadkowego, jaki przypadałby zmarłemu rodzicowi.

Warunki otrzymania zachowku Wielkość zachowku
Dziecko 1/2 wartości udziału spadkowego
Małżonek 1/4 wartości dóbr nieruchomych, 1/2 wartości dóbr ruchomych
Wnuk, prawnuk, przodek spadkodawcy Względem wartości przypadałby zmarłemu rodzicowi
Zasady otrzymania zachowku w Polsce

Jakie są zasady otrzymania zachowku w Polsce?

Zachowek w polskim prawie

W Polsce zachowek jest jednym z rodzajów spadku, który przysługuje z pokrewieństwa zmarłego. Jest to część spadku, którą ustawodawca przyznaje bliskim krewnym niezależnie od treści testamentu. W celu otrzymania zachowku w Polsce obowiązują konkretne zasady, które są określone w Kodeksie cywilnym.

Zasady otrzymania zachowku

1. Krewni, którzy mają prawo do zachowku

Zachowek przysługuje najbliższym krewnym spadkodawcy, czyli małżonkowi, dzieciom oraz zstępnym w linii prostej, czyli wnukom i prawnukom. W przypadku, gdy spadkodawca nie ma żadnych potomków, zachowek może przysługiwać także rodzicom.

2. Wielkość zachowku

Wielkość zachowku wynosi połowę wartości spadku, który należy do sądu. Wartość spadku jest obliczana po odjęciu długów spadkowych od majątku spadkowego. Jednakże, wartość przedmiotów darowanych przez spadkodawcę za życia, jak np. nieruchomości lub pieniądze, nie jest wliczana do wartości spadku.

3. Dochodzenie zachowku

Aby dochodzić zachowku w Polsce, osoba biorąca udział w sprawie powinna złożyć odpowiedni pozew do sądu. Sąd rozpatruje sprawę i ustala wielkość zachowku, na jaki przysługują krewni. Po rozstrzygnięciu sądowym, osoby uprawnione do zachowku mają prawo do otrzymania swojej części majątku spadkowego.

Podsumowanie

W Polsce, otrzymanie zachowku jest uregulowane w Kodeksie cywilnym. Przysługuje on najbliższym krewnym zmarłego, takim jak małżonkowie, dzieci, a także zstępni w linii prostej. Wielkość zachowku stanowi połowę wartości spadku po odjęciu długów spadkowych, jednak przedmioty darowane przez spadkodawcę nie są wliczane do wartości spadku. W celu dochodzenia zachowku, należy złożyć pozew do sądu, który ustala wielkość oraz przeprowadza sprawę. Po rozpatrzeniu sądowym, osoby uprawnione mają prawo do otrzymania swojej części majątku.


Zasady otrzymania zachowku w Polsce

Jakie są zasady otrzymania zachowku w Polsce?

Wstęp

Otrzymanie zachowku w Polsce wiąże się z pewnymi zasadami, które określają, kto jest uprawniony do tego świadczenia. Zachowek stanowi część majątku spadkowego, którą przysługuje dziedzicowi ustawowemu, gdy w testamencie nie uwzględniono go bądź nie otrzymał on zgodnej z prawem części majątku.

Podstawowe zasady uzyskiwania zachowku

Krewni mają pierwszeństwo

Zgodnie z obowiązującym polskim prawem spadkowym, majątkiem, z którego nalicza się zachowek, są nieruchomości lub pieniądze pozostawione przez spadkodawcę. Pierwszeństwo w uzyskaniu zachowku mają krewni ustawowi, tj. dzieci, a jeśli nie ma ich, to zstępni zstępnych. Jeśli dziedzicem ustawowym jest tylko jeden krewny o stopniu nie wyższym niż III, otrzymuje on cały zachowek.

Zachowek dla spadkobierców innych kategorii

Jeżeli spadkodawca nie zostawił dziedzica ustawowego, wówczas zachowek przysługuje członkom najbliższej grupy spadkobierców spoza rodziny – innym spadkobiercom ustawowym. W takim przypadku zachowek jest równy jednej czwartej wartości majątku, z którego nalicza się zachowek.

Przykład obliczenia zachowku

Przyjrzyjmy się przykładowemu przypadkowi. Załóżmy, że spadkodawca posiadł nieruchomość o wartości 400 000 złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli otrzymałby zachowek tylko jeden dziedzic ustawowy, wynosiłby on 400 000 złotych. Natomiast jeśli dziedziców byłoby dwoje, to otrzymaliby po połowie, czyli 200 000 złotych każdy.

Uwagi końcowe

Warto pamiętać, że otrzymanie zachowku w Polsce wiąże się z pewnym terminem przedawnienia, po którym nie można już dochodzić tego roszczenia. W przypadku zachowku obowiązuje dziesięcioletni termin przedawnienia, licząc od momentu, w którym stał się wymagalny.

Tabela z zasadami otrzymania zachowku w Polsce:
Kategoria Zachowek
Krewni ustawowi Pełny zachowek dla jednego dziedzica, podział na połowę dla dwóch dziedziców
Inni spadkobiercy ustawowi Równy jednej czwartej wartości majątku


Chcesz dowiedzieć się, jakie są zasady otrzymania zachowku w Polsce? Kliknij link poniżej i uzyskaj wszystkie potrzebne informacje na ten temat: https://adwokaci-dabrowscy.pl/kiedy-wniesc-pozew-o-zachowek-w-jakiej-wysokosci-mozna-zadac-zachowku/.